Nhuộm hay không nhuộm?

Nhuộm Hay Không Nhuộm?

Dòng Sản Phẩm Màu Nhuộm Wizout Đã Được Ra Đời Với Công Thức Hoàn Toàn Thân Thiện, Không Hề Chứa Ppd Và Resorcinol.